Logo

Regulamin Lotniska

  Regulamin korzystania z lotniska:

 1. Prawo korzystania z lotniska modelarskiego przysługuje wyłącznie członkom Stowarzyszenia, którzy mają ważne przepustki wydane przez WOSWL,opłacone bieżące składki członkowskie oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z lotami modelami latającymi.
 2. Przed przystąpieniem do lotów należy pobrać i wywieśić  na  lotnisku  tablicę informacyjną o aktualnie zajętych kanałach radiowych.
 3. Każdy uprawniony do odbywania lotów przed włączeniem nadajnika zobowiązany jest zapoznać się ze stanem zajętych kanałów na tablicy kanałów, a następnie zawiesić znaczek na numerze kanału który zajmuje.  Członkowie Stowarzyszenia jako odpowiedzialni za porządek i bezpieczeństwo na lotnisku informują telefonicznie służby dyżurne WOSWL o rozpoczętycyh lotach podając ilość osób przebywających na lądowisku.
 4. Parkowanie samochodów oraz obsługa modeli przed lotami może się odbywać wyłącznie w wyznaczonych miejscach.
 5. Start modelu jak również jego lądowanie może nastąpić z pasa startowego lub ze strefy poza pasem startowym.
 6. Przebywanie na pasie startowym jest zabronione, z wyjątkiem postawienia modelu na starcie i zabrania po lądowaniu. Przed wejściem na pas startowy należy zapoznać się ze stanem modeli w powietrzu, a następnie głośno zakomunikować: START lub LĄDOWANIE, celem poinformowania modelarzy aktualnie pilotujących modele.
 7. Sterujący modelami znajdującymi się w powietrzu mogą przebywać wyłącznie w strefie między stanowiskami obsługi modeli a pasem startowym.
 8. Loty modelami należy odbywać wyłącznie nad pasem startowym i pozostałym obszarem lotniska. Bezwzględnie zabrania się latać modelami nad parkującymi samochodami i nad strefą obsługi modeli.
 9. Żadnemu  uprawnionemu do korzystania z lotniska członkowi Stowarzyszenia nie nie mogą towarzyszyć osoby nieposiadające ważnej przepustki do przebywania na lotnisku.
 10. Po zakończeniu lotów przez osobę indywidualną, należy zdjąć znaczek z numeru kanału który był zajęty.
 11. Po zakończeniu lotów należy zdjąć  tablicę informacyjną kanałów i zostawić ją u dyżurnego.
 12. Każdy uprawniony do odbywania lotów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z lotniska modelarskiego ! Szczególnie niebezpieczne zdarzenia na lotnisku wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu , będą analizowane przez Zarząd Stowarzyszenia, który będzie podejmował decyzje dyscyplinarne.

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportów Modelarskich