Weatronic BAT 64.

Weatronic BAT 64.

W 2015 r. pojawiła się na rynku nowa aparatura 2,4 Ghz niemieckiej firmy Weatronic BAT 64. Jest to...

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka iCharger 4010 Duo

Ładowarka Junsi iCharger 4010 Duo to kolejna zaawansowana dwukanałowa ładowarka dla wymagających...

Graupner Polaron EX

Graupner Polaron EX

W sprzedaży pojawiła się nowa dwukanałowa ładowarka Graupner Polaron EX.Nowatorska pionowa...

 • Weatronic BAT 64.

  Weatronic BAT 64.

  niedziela, 28 kwiecień 2013 12:22
 • Ładowarka iCharger 4010 Duo

  Ładowarka iCharger 4010 Duo

  sobota, 25 kwiecień 2015 14:59
 • Graupner Polaron EX

  Graupner Polaron EX

  środa, 13 maj 2015 17:18

Regulamin Stowarzyszenia

REGULAMIN DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTÓW MODELARSKICH WE WROCŁAWIU

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportów Modelarskich we Wrocławiu, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także utrzymuje kontakty z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prywatnymi z zagranicy.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

§ 4.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

§ 5.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się tylko ze składek swoich członków.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Cel i środki działania

§ 7.

1. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury technicznej głównie z zakresu lotnictwa poprzez modelarstwo lotnicze wszystkich kategorii .

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

· Popularyzację modelarstwa lotniczego RC

· pokazy lotów modeli

· organizowanie zawodów modelarskich,

· wymianę doświadczeń z innymi grupami w kraju i za granicą,

· udzielanie pomocy fachowej dla początkujących,

· szkolenia dla członków stowarzyszenia,

· Utworzenie ośrodka informacji w postaci strony internetowej,

· Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach związanych z uprawianiem modelarstwa lotniczego,

· Zwracanie uwagi środków masowego przekazu oraz wszelkich środowisk i grup społecznych na pozytywne znaczenie społecznego udziału w uprawianiu modelarstwa lotniczego.

 

III. Członkostwo

§ 8.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

· wszyscy obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych
i niepozbawieni praw publicznych,

· małoletni obywatele polscy w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

· małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez czynnego
i biernego prawa wyborczego,

· cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,

· cudzoziemcy zamieszkujący na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna , która złoży deklarację członkowską na piśmie i przedstawi pozytywną opinię czterech członków stowarzyszenia.

§ 9.

Obowiązkiem członka jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu, regularne opłacanie składek oraz aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

 

§ 10.

1. Przedstawiciel może nadać godnośc członka honorowego Stowarzyszenia osobom mającym szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

3. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 11

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Przedstawicielowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia.

2. Śmierci członka.

3. Pozbawienie członka Stowarzyszenia praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądowym.

§ 12

Przedstawicielem reprezentującym stowarzyszenie jest Pan.Sławomir Kleczyk.

VI. Zmiana Regulaminu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Uchwalenie Regulaminu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę Regulaminu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 14.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.